[ad_1]

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunda yer edinen düzenlemelere nazaran, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri yada gezim merkezlerinde, hususi sektör katılımıyla “gezim hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak.

Turizm sektöründe, Turizmi Teşvik Kanunu ve öteki mevzuatta yer edinen teşvik tedbirleri ile kaide dışı, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından gezim yatırımı belgesi yada gezim işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirilecek.

Konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için gezim işletmesi belgesi alınması mecburi olacak. Kamu kurum yada müesseselerinin misafirhaneleri, vilayetler evi ile orduevleri bu düzenlemeden muaf tutulacak.

RUHSAT ALMAYAN KAPATILACAK

Belirtilen süreler içinde gezim işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmelerinin iş yeri açma ve çabalama ruhsatı 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Lüks kampçılık gezim türünün yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİ

Kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ile gezim merkezlerinde yer edinen korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri, yalnız Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak. İlgili kurul, kurum ve müessese görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça incelenerek uygun görülen planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafınca gezim amaçlı sportif etkinlik işletmeciliği ve ticari faaliyetine esas olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenmiş belgeleri haiz olmak kaydıyla deniz turizmi araçları işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan belge alınması gerekecek.

Belgeli işletmeler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’a nazaran gezim payının ödenmesine ilişkin belgeyi 15 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ibraz etmekle yükümlü olacak.

13 BİN 500 LİRA CEZA

Mera, yaylak ve kışlaklar, ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisi aşamasında yatırımcı tarafınca karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu hükümlerine nazaran tahsis amacı değiştirilerek, yalnız gezim amaçlı kullanılacağına ilişkin şerhli olarak Hazine adına tapuya tescil edilecek ve bunu müteakip Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilecek.


Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira ceza verilecek.

Belgeli işletmeler yada seyahat acenteleri tarafınca gezim payının ödenmesine ilişkin belgenin 15 gün içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilmemesi yada yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde uyarıda bulunulacak.

Boyları 39 metrenin üstündeki yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında etkinlik göstermelerine ve seyrine her yıl belirlenen toplumsal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı oranı alınması suretiyle aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilebilecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’a nazaran gezim oranı ödemekle yükümlü belge sahibine, bu ödemeye ilişkin belgenin süresi içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilmemesi yada denetimlerde sunulmaması halinde yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının mesire yerlerini tahsis etme yetkisi kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ile gezim merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin haricinde olmakla birlikte denize kıyısı bulunan ilçeleri kapsayacak şekilde tekrardan belirleniyor.

PLAJLARA TURİZM BELGESİ

Belgeli gezim tesislerinin, belirlenen asgari tür ve sınıflarda kısmi gezim işletmesi belgesi yada gezim işletmesi belgesi alamaması durumunda gezim belgesi iptal edilebilecek.

İlgili idaresinden alınmış iş yeri açma ve çabalama ruhsatıyla faaliyette bulunan ve gezim işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde kolay konaklama gezim işletmesi belgesi verilecek.

Faaliyette bulunan konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren bir ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunmaları halinde gezim işletmesi belgesi verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağlamış olduğu değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üstünde olan yabancı bayraklı ticari yatlara, Türk kara sularında etkinlik göstermeleri için Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında verilecek izin belgelerinden harç alınacak.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle ormanlık alanlarda, Hazinenin hususi mülkiyetinde yada devletin yargı ve tasarrufu altındaki taşınmazlarda gezim tesisi inşası amacıyla kiralama yapılamayacak, irtifak hakkı tesis edilemeyecek ve kullanma izni verilemeyecek. Bu yerlerin gezim amaçlı yatırımlara tahsisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülecek.

[ad_2]